<script type="text/javascript"> (function(c,l,a,r,i,t,y){ c[a]=c[a]||function(){(c[a].q=c[a].q||[]).push(arguments)}; t=l.createElement(r);t.async=1;t.src="https://www.clarity.ms/tag/"+i; y=l.getElementsByTagName(r)[0];y.parentNode.insertBefore(t,y); })(window, document, "clarity", "script", "hjmlih9rbe"); </script>

VŘ 75/2022 Vedoucí oddělení mládeže a sportu

27 250 – 40 120 Kč/měs.

Popis

Charakteristika vykonávané práce: Vede oddělení mládeže a sportu, řídí a kontroluje činnost zaměstnanců oddělení mládeže a sportu a podává návrhy na zlepšení jejich práce.

Zodpovídá za

komplexnost výkonu odborných činností vyplývajících z právních norem vztahujících se k oblasti sportu, volnočasových aktivit dětí a mládeže, prevence rizikového chování u dětí a mládeže.

Zodpovídá za

provádění analýz, konzultační a metodické činnosti v oblasti sportu, volnočasových aktivit dětí a mládeže, prevence rizikového chování u dětí a mládeže v návaznosti na kompetence ministerstva a zřizovatele.

Zodpovídá za

zpracování strategických a koncepčních materiálů v oblasti sportu a prevence rizikového chování u dětí a mládeže.

Požadované vzdělání

: VŠ magisterské - zaměření pedagogické, sociální, ekonomické, právní, humanitní, veřejnosprávní.

Předpoklady: Dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Jiné

požadavky

: Schopnost koncepčního a analytického myšlení. Umění jednat s lidmi, dobré komunikační schopnosti. Schopnost samostatné práce a aktivního přístupu k řešení problémů. Vysoké pracovní nasazení, orientace v předpisech upravujících oblast školství. Zkouška zvláštní odborné způsobilosti výhodou. Uživatelská znalost práce na PC (zejména sada nástrojů Office 365, Internet), řidičský průkaz skupiny B k řízení referentského motorového vozidla při pracovních cestách. Výhodou praxe na stejné či podobné pozici v oblasti veřejné správy.

Požadované doklady:
a) Profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností,
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
d) osvědčení vydané MV podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb.,
e) čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb.,
f) přihláška.

Přihláška musí obsahovat: Přesné označení výběrového řízení, jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, e-mail, telefonní

kontakt

, datum a podpis.

Spolu s požadovanými doklady je možné doložit i pracovní posudek vydaný posledním zaměstnavatelem, má-li jej uchazeč k dispozici (doložení pracovního posudku je nepovinné).

Lze využít vzor, který naleznete na https://www.msk.cz/cs/kariera/jak-se-prihlasit-a-

kontakt

y-na-personalni-oddeleni-1589/.

Přihlášku a výše uvedené materiály doručte osobně, prostřednictvím doručovacích služeb, datovou schránkou, popřípadě e-mailem s minimálně zaručeným elektronickým podpisem na podatelnu krajského úřadu v době úředních hodin podatelny do 02. 12. 2022 na adresu: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD, odbor kancelář ředitele krajského úřadu, oddělení personální, 28. října 117, 702 18 Ostrava, v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - neotvírat, s uvedením adresy podavatele. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Přílohy přihlášky se uchazečům nevrací, je možné si je osobně vyzvednout do 30 dnů po obdržení vyrozumění o výsledku výběrového řízení. Nevyzvednuté přílohy přihlášky budou skartovány.

Termín rozhovorů s vybranými uchazeči a časový harmonogram budou uvedeny v elektronické pozvánce nebo oznámeny telefonicky. Ostatní uchazeči budou vyrozuměni o výsledku po ukončení výběrového řízení e-mailem.

Informace o pozici

Plat: 27 250 – 40 120 Kč/měs.

Vzdělání Magisterské

Benefity: 

Zařazeno: 

Pracovní poměr: 

Aktualizováno: 2022-12-02T01:15:02.000000Z


Kontaktní osoba: