Vedoucí oddělení životního prostředí Městského úřadu Dobruška

29 280 – 41 170 Kč/měs.

Popis

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - více informací včetně náležitostí přihlášky na úřední desce: https://www.mestodobruska.cz/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah2245_18.pdf&original=V%C5%98%20-%20vedouc%C3%AD%20%C5%BDP.pdf
Lhůta pro podávání přihlášky je do 20.2.2023.

Rámcová

náplň práce:


- koordinace výkonu státní správy na úsecích ovzduší, vody, půdy, odpadů, ochrany přírody, myslivosti, rybářství, péče o les, zemědělství, chemických látek a přípravků aj.
- koordinace řešení závažných ekologických havárií
- provádění specializovaných odborných činností na úseku ochrany životního prostředí (např. vypracovávání stanovisek k dokumentacím posuzování vlivů na životní prostředí u staveb apod.)
- povolování k nakládání s povrchovými a podzemními vodami, k provedení vodních děl a vykonává působnost speciálního stavebního úřadu pro vodní díla
- stanovuje ochranná pásma vodních zdrojů
- schvaluje havarijní plány
- vede příslušnou vodoprávní evidenci.
Platové zařazení: 11. platová třída dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a nařízení vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady, v platném znění.
Nástup 1.2. 2023, popř. dle dohody.

Informace o pozici

Plat: 29 280 – 41 170 Kč/měs.

Vzdělání Bakalářské

Benefity: 

Zařazeno: 

Pracovní poměr: 

Aktualizováno: 2023-05-12T02:23:10.000000Z


Kontaktní osoba: Jan Šťastný