VEDOUCÍ ODDĚLENÍ INFORMATIKY ODBORU VNITŘNÍCH VĚCÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU PÍSEK

25 280 – 31 710 Kč/měs.

Popis

Druh práce: informatik, správce počítačové sítě
Místo výkonu práce: Písek
Doba výkonu práce: doba neurčitá
Předpokládaný nástup: 01.03.2023 nebo dle dohody
Platové podmínky: platová třída 11 dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. – příloha č. 1
(plat se stanoví podle délky započitatelné praxe + příplatky)
Bonusy:
- příspěvky ze sociálního fondu (příspěvek na penzijní připojištění, rekreaci, stravenky)
Předpoklady:
- způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, věk minimálně 18 let

Požadavky

:
- minimálně vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
- znalost práce se softwarovými produkty Microsoft (Windows Server, SQL Server, Exchance server) na úrovni správce
- řidičský průkaz min. skupiny B
- organizační a komunikační dovednosti, zkušenosti s vedením kolektivu výhodou
- praxe ve veřejné správě výhodou
Písemnou přihlášku do výběrového řízení spolu s povinnými přílohami zašlete na adresu:
Městský úřad Písek, kancelář úřadu, Ing. Jana Jezlová, Velké náměstí 114, 397 19 Písek
nebo odevzdejte na podatelně MÚ Písek nejpozději do 31.01.2023.
Za rozhodující se považuje datum přijetí na podatelně MÚ.
Obálku s přihláškou označte „Výběrové řízení – vedoucí oddělení informatiky“.
Přihláška (lze použít přiložený formulář) musí obsahovat tyto údaje uchazeče/uchazečky:
- jméno, příjmení, titul
- datum a místo narození
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu
- číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana
- datum a podpis
V přihlášce laskavě uveďte

kontakt

– telefon, mobilní telefon, e-mail.
Povinné přílohy přihlášky:
- strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se nabízené pracovní pozice - výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce – originál nebo ověřená kopie; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením - ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně dokladu o splnění kvalifikačních požadavků vzdělání
- čestné prohlášení o splnění požadavku řidičského průkazu
Výběrové řízení – písemný test a pohovor s vybranými uchazeči/uchazečkami proběhne dne 10.02.2023.
Tajemnice si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo nikoho nevybrat.

Informace o pozici

Plat: 25 280 – 31 710 Kč/měs.

Vzdělání Bakalářské

Benefity: 

Zařazeno: 

Pracovní poměr: 

Aktualizováno: 2023-01-31T02:15:02.000000Z


Kontaktní osoba: Jana Jezlová